Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Postanowienia ogólne

 • 1.1. Sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem strony www.luzikbluzik.pl jest własnością Elżbieta Charazińska prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą E.J.M.ilios z siedzibą w Świdnica przy ul.Kotlarska 6-8/11 na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:8884-184-40-83 REGON:362295880 dalej zwanego „Sprzedawcą”. Pozostałe dane do kontaktu: email:e.j.m.ilios@gmail.com tel.:730473485
 • 1.2. Warunki dokonywania zakupów w Sklepie reguluje niniejszy Regulamin.
 • 1.3. Podane przez Sprzedawcę ceny towarów zawierają podatek VAT i wyrażone są w polskich złotych.
 • 1.4. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Kupujący o koszcie dostawy jest każdorazowo w sposób wyraźny, jasny i widoczny informowany w trakcie składania zamówienia.

2. Zawarcie umowy sprzedaży

 • 2.1. Wszelkie umieszczone na stronie internetowej Sklepu informacje handlowe w tym ceny oraz opisy towarów nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.
 • 2.2. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu.
 • 2.3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, wysłanego przez Sprzedawcę nie później niż 48 godzin od chwili złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie 48 godzin oferta złożona przez Kupującego przestaje wiązać. W przypadku złożenia zamówienia w sobotę, niedzielę bądź święta upływ wskazanego okresu liczy się od godziny 8:00 najbliższego dnia roboczego.
 • 2.4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Kupującego podany przy składaniu zamówienia lub telefonicznie.

3. Prawo odstąpienia od umowy

 • 3.1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Jeżeli Kupujący w ramach jednego zamówienia dokonał zakupu wielu rzeczy, które zostały dostarczone osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania ostatniej rzeczy, partii lub części. Po upływie wskazanego terminu Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy.
 • 3.2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827), tj. w odniesieniu do umów:
  • 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • 2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • 4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • 5) zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • 3.3. Aby odstąpić od umowy, Kupujący powinien przesłać na adres Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu np. w formie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy (formularz odstąpienia od umowy) lub formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827). O zachowaniu terminu odstąpienia decyduje data stempla pocztowego. Adres Sprzedawcy, na który należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu i zwrócić towar: 58-100 Świdnica ul Kotlarska 6-8/11
 • 3.4. Kupujący zobowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwracany towar powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący. Jeżeli rzecz nie może być wysłana w zwykłym trybie pocztą, Kupujący ponosi koszty związane z wybranym sposobem zwrotu rzeczy.
 • 3.5. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • 3.6. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto z którego dokonywana była płatność lub na konto wskazane przez Kupującego w formularzu odstąpienia od umowy.
 • 3.7. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Kupujących nie będących konsumentami.

4. Płatności

 • 4.1. Kupujący może dokonać płatności w jednej z następujących form wybranych w trakcie składania zamówienia:
  • a)Płatność za pobraniem
  • b) Płatność przelewem na rachunek sprzedawcy
  • c) Płatność online za pośrednictwem -dotpay
 • 4.2. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy albo w chwili otrzymania potwierdzenia o pozytywnej autoryzacji z serwisu płatności online.
 • 4.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umożliwienia dokonania płatności w innej formie na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym.
 • 4.4. Sprzedawca zastrzega, że regulaminy poszczególnych promocji mogą uzależniać objęcie promocją określonego zamówienia od dokonania płatności w określonej formie.

5. Dostawa

 • 5.1. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia w chwili dokonania płatności przez Kupującego. 5.2. Wysyłka towaru jest realizowana w terminie 1-7 dni od rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 • 5.3. Zamówiony towar dostarczany jest pod adres Kupującego wskazany w podczas składania zamówienia.
 • 5.4. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 5.5. Dostawa następuje tylko w dni robocze.
 • 5.6. Sprzedawca dokonuje wysyłki w jeden z następujących sposobów, za pośrednictwem:
  • a) Firmy kurierskiej
   - przesyłka kurierska -20.00 zł do 30 kg
   - przesyłka kurierska za pobraniem- 30.00 zł do 30 kg
 • 5.7. Kupującemu dostarczany jest dowód sprzedaży towaru drogą elektroniczną. Na życzenie Kupującego Sprzedawca doręcza Kupującemu fakturę.
 • 5.8. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad.

6. Reklamacje

 • 6.1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego za wady rzeczy według reguł określonych w Kodeksie cywilnym.
 • 6.2. Towar reklamowany należy odesłać na adres Sprzedawcy wraz opisem wady i okolicznościami jej ujawnienia oraz żądaniem Kupującego.
 • 6.3. Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 • 6.4. Koszt odesłania reklamowanego towaru ponosi Sprzedawca w razie uwzględnienia reklamacji (nie dotyczy konsumentów). Sposób odesłania reklamowanego towaru określa Sprzedawca.
 • 6.5. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Kupującego wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
 • 6.6. W przypadku objęcia towaru gwarancją producenta lub dystrybutora Kupujący zostanie poinformowany o istnieniu i treści gwarancji w sposób jasny i zrozumiały w trakcie składania zamówienia.

7. Postanowienia końcowe

 • 7.1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym niezbędne jest wyrażenie akceptacji na zapisy niniejszego Regulaminu.
 • 7.2. W sprawach związanych z realizacją zamówienia Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres:e.j.m.ilios@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu 730473486
 • 7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Z 2014 r., poz. 827).
 • 7.4. Wszelkie publikowane na stronie znaki towarowe oraz nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.
 • 7.5. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wskazanych w zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883).
 • 7.6. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego ma na celu prawidłową realizację zamówienia oraz dostawę towaru.
 • 7.7. Za wyraźną zgodą Kupującego Sprzedawca może przetwarzać jego dane osobowe w celach informacyjnych, handlowych oraz marketingowych.
 • 7.8. Kupującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania i prawo do żądania ich usunięcia.
 • 7.9. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym regulaminem z Kupującym nie będącym konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 • 7.10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.
 • 7.11. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).Pozasądowe rozstrzyganie sporów przez internet pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami umożliwia europejska platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/."
 • 7.12. Regulamin obowiązuje od dnia 20.10.2015 r.